1

Księgowość

Posiadamy wykwalifikowany i doświadczony zespół świadczący usługi księgowe począwszy od jednoosobowych działalności po międzynarodowe przedsiębiorstwa sporządzające sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.

Szczegółowy zakres usług:

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
 • Usługi kadrowo-płacowe
 • Sporządzenie jednostkowych oraz skonsolidowanych, rocznych oraz śródrocznych sprawozdań finansowych zgodnie z Ustawą o rachunkowości, MSSF oraz innymi ustawami (w tym z ustawą regulującą sprawozdawczość spółek notowanych na GPW)
 • Reprezentowanie Klienta przed organami podatkowymi
 • Wsparcie we wdrożeniu rachunkowości zarządczej
 • Projekty polegające na identyfikacji niezgodności ksiąg Klienta z przepisami prawa i naprawianie błędów
 • Wyprowadzanie zaległości księgowych

2

Konsulting

W oparciu o nasze doświadczenie zdobyte w największych firmach doradczych oraz korporacjach międzynarodowych oferujemy szeroki wachlarz usług z zakresu doradztwa strategicznego i operacyjnego. Świadczymy również usługi doradztwa transakcyjnego w transakcjach kapitałowych.

Szczegółowy zakres usług:

 • Doradztwo strategiczne – tworzenie i wdrażanie strategii
 • Wsparcie w projektowaniu i zmianie modelu biznesowego
 • Prowadzenie projektów Due Diligence na rzecz kupującego (PDD) oraz sprzedającego (VDD)
 • Sporządzanie wycen przedsiębiorstw w oparciu o metody dochodowe, porównawcze oraz majątkowe
 • Przygotowywanie biznesplanów oraz prognoz finansowych
 • Projektowanie i optymalizacja procesów
 • Przygotowywanie studium wykonalności (eng. feasibility study)
 • Projektowanie oraz optymalizacja procesów finansowo-księgowych oraz operacyjnych
 • Opracowywanie struktury i procesów Centrów Usług Wspólnych
 • Analizy porównawcze spółek (benchmarking operacyjny i finansowy)
 • Prowadzenie likwidacji spółek

3

Audyt

Oferujemy pełny zakres usług audytorskich obejmujący badania i przeglądy sprawozdań finansowych oraz inne usługi poświadczające i atestacyjne.

Szczegółowy zakres usług:

 • Badanie oraz przeglądy sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z polskimi oraz międzynarodowymi standardami rachunkowości i sprawozdawczości finansowej
 • Badanie sprawozdań założycieli oraz wyceny do wartości godziwej aktywów będących przedmiotem wkładu niepieniężnego
 • Badanie rachunkowości oraz działalności spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w związku z postanowieniami „Kodeksu spółek handlowych”
 • Wyceny akcji sporządzone według wartości godziwej w związku z postanowieniami „Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej…”
 • Usługi atestacyjne, np. badanie planu połączenia i podziału w zakresie poprawności i rzetelności oraz inne
 • Przeprowadzanie projektów w zakresie wewnętrznego audytu finansowego i operacyjnego

4

Doradztwo podatkowe

Pragniemy ułatwić Klientom prowadzenie biznesu, mając na uwadze dynamicznie zmieniające się prawo podatkowe i często sprzeczne ze sobą interpretacje podatkowe. Ponadto, chcemy wspierać Klientów w różnorodnych projektach, m.in. due diligence oraz optymalizacyjnych.

Szczegółowy zakres usług:

 • Udzielanie porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych i celnych
 • Udzielanie porad w sprawach egzekucji administracyjnej dotyczącej obowiązków podatkowych i celnych
 • Doradztwo transakcyjne, w tym projekty due diligence
 • Przeprowadzanie przeglądów podatkowych, mających na celu identyfikację ryzyk podatkowych
 • Przeprowadzanie audytów podatkowych, polegających na kompleksowym badaniu prawidłowości rozliczeń podatkowych
 • Występowanie do organów podatkowych o interpretacje podatkowe
 • Prowadzenie projektów optymalizacyjnych, skutkujących ograniczeniem obciążeń podatkowych